2024-04-30 - Kaseya 365: En revolutionerande ny tjänst

I den digitala tidsåldern, där en spridd arbetskraft och fjärrarbete har blivit vanligt, är det viktigt att ha verktyg som möjliggör smidig hantering av IT-miljöer.

Här är några nyckelpunkter om Kaseya 365:

1. Allt-i-ett-lösning: Kaseya 365 inkluderar alla funktioner för fjärrövervakning och -hantering (RMM), antivirus, endpoint-detektering och respons (EDR), hanterad detektion och respons (MDR), patchhantering, ransomware-återställning och endpoint-backup. Detta innebär att vi nu kan hantera, säkra, säkerhetskopiera och automatisera alla sina kunders miljöer med en enda prenumeration.

2. Ökad lönsamhet: Genom att erbjuda alla dessa funktioner i en enda prenumeration ändrar Kaseya 365 ekonomin för kunderna. Genom att minska kostnaderna och öka effektiviteten kan lönsamheten bli bättre.

3. Förenklad hantering: Tidigare var vi tvungna att hantera flera leverantörer och prisnivåer för att erbjuda olika tjänster till sina kunder. Med Kaseya 365 får de allt de behöver under ett tak, vilket minskar komplexiteten och ger mer värde till kunderna.

4. Automatisering: Kaseya 365 inkluderar 20 kärnautomatiseringar som förbättrar arbetsflödet och minskar fel. Detta gör det möjligt att arbeta mer effektivt och fokusera på att leverera högkvalitativa tjänster.


Kaseya 365 är tillgängligt i två nivåer: Kaseya 365 Express inkluderar de grundläggande komponenterna för omfattande hantering av ändpunkter, säkerhet och backup.

2024-04-30

2024-03-13 - Skydda Din E-Post med Personliga S/MIME Certifikat

Inledning:

E-post har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv, men det är också en potentiell sårbarhet när det gäller säkerheten. Att säkra din e-postkommunikation är av yttersta vikt för att skydda känslig information. I den här bloggposten kommer vi att utforska världen av personliga S/MIME-certifikat och hur de kan användas tillsammans med en YubiKey för att höja säkerhetsnivån på ditt e-postutbyte.

Vad är Personliga S/MIME Certifikat?

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) är en standard för att säkra e-postmeddelanden genom kryptering och digital signering.Personliga S/MIME-certifikat är digitala identiteter som används för att verifiera avsändare och kryptera e-postmeddelanden. Dessa certifikat är unika för varje användare och skapas med hjälp av asymmetrisk kryptering, där det finns en privat och en offentlig nyckel.

Hur Fungerar Det:

När du skapar ett personligt S/MIME-certifikat genereras en offentlignyckel som används för att kryptera meddelanden och en privat nyckel som används för att dekryptera dem. Certifikatet är knutet till din e-postadress och fungerar som en digital signatur för att verifiera att meddelandet inte har ändrats och att det verkligen kommer från den angivna avsändaren.

Varför Använda Personliga S/MIME Certifikat?

  1. Säkerhet: Krypteringen skyddar ditt e-postinnehåll från obehörig åtkomst.
  2. Autenticitet: Digitala signaturer verifierar att meddelandet kommer från den angivna avsändaren och inte har manipulerats under överföringen.
  3. Integritet: Din privata nyckel förblir endast i ditt ägo, vilket ger dig kontroll över dina krypterade meddelanden.

YubiKey och Säkra Personliga Certifikat:

En YubiKey är en hårdvarubaserad säkerhetsnyckel som kan användas föratt förstärka säkerheten för dina personliga S/MIME-certifikat. Genom att lagra dina privata nycklar på YubiKey förhindrar du att de faller i fel händer, vilket ger extra lager av fysisk och digital säkerhet.

Fördelar med att Använda YubiKey:

  1. Tvåfaktorautentisering:     Kombinera något du har (YubiKey) med något du vet (certifikatlösenord) för ökad säkerhet.
  2. Fysisk Säkerhet: YubiKey måste vara fysiskt närvarande för att använda de lagrade privata nycklarna, vilket minskar risken för fjärrattack.

Slutsats:

Att integrera personliga S/MIME-certifikat och en YubiKey i din e-postkommunikation är ett kraftfullt steg mot att säkra ditt digitala liv. Genom att kryptera meddelanden och använda hårdvarubaserad autentisering skapar du en robust skyddsnivå för din e-postkommunikation. Ta kontroll över din digitala säkerhet och gör det svårt för obehöriga att komma åt och manipulera dina viktiga meddelanden.

2024-03-13

2024-01-11 - Cybersäkerhet i EU: Införandet av NIS2

I en tid då den digitala transformationen snabbt omformar vår värld har cybersäkerhet blivit en hörnsten för att upprätthålla en stabil och säker digital miljö. Europeiska unionen, som är medveten om de eskalerande cyberhoten, har tagit ett betydande steg framåt med genomförandet av NIS2-direktivet. Det nya direktivet syftar till att stärka cybersäkerheten i hela EU och säkerställa ett säkrare digitalt utrymme för både privatpersoner och företag.

Uppkomsten av NIS2

NIS2 (Network and Information Security 2) är en vidareutveckling av det ursprungliga NIS-direktivet, som antogs för att ta itu med den ökande komplexiteten och utmaningarna i cybersäkerhetslandskapet. Det ersätter det tidigare direktivet (EU) 2016/1148 och trädde i kraft den 16 januari 2023.

Viktiga egenskaper hos NIS2

NIS2 breddar utbudet av sektorer under sitt paraply och inkluderar nu kritiska sektorer som energi, transport, hälso- och sjukvård och finans, samt andra viktiga områden som digitala leverantörer, posttjänster och tillverkning. Detta expansiva tillvägagångssätt säkerställer att ett bredare nät av enheter vidtar nödvändiga åtgärder för att öka sitt cybersäkerhetsförsvar.

Strängare krav på cybersäkerhet

Direktivet föreskriver strängare standarder för säkerhet och incidentrapportering. Det undanröjer skillnaden mellan leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster, vilket skapar en mer enhetlig och strömlinjeformad strategi för cybersäkerhet inom olika sektorer.

Verkställighet och påföljder

En viktig aspekt av NIS2 är inrättandet av en enhetlig ram för sanktioner i hela EU. Genom direktivet införs differentierade tillsynssystem för väsentliga och viktiga entiteter och administrativa sanktioner för bristande efterlevnad specificeras, vilket säkerställer en striktare efterlevnad av cybersäkerhetsnormerna.

Förbättrad EU-hantering av cyberkriser

Som svar på cyberhotens ökande omfattning kräver NIS2 att medlemsstaterna inrättar nationella myndigheter för cyberkrishantering och utarbetar beredskapsplaner för storskaliga cybersäkerhetsincidenter.

Samverkan med EU:s politik på andra områden

NIS2 är i linje med annan EU-politik, t.ex. CER-direktivet och DORA-förordningen, för att ge omfattande täckning av kritiska entiteters fysiska motståndskraft och cyberresiliens.

Enisas roll

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) har en central roll i genomförandet av NIS2. Dess ansvarsområden omfattar bland annat att utveckla ett europeiskt sårbarhetsregister och stödja medlemsländerna i rapporteringen av cybersäkerhetsincidenter.

Vägen framåt

Införandet av NIS2 är ett viktigt steg i EU:s resa mot en säkrare digital miljö. Genom att inrätta en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen syftar den till att minska de växande riskerna i vår sammanlänkade digitala värld. Enheter som omfattas av direktivet har fram till den 17 oktober 2024 på sig att anpassa sig till de nya kraven, vilket skapar förutsättningar för ett mer motståndskraftigt digitalt Europa.

För organisationer och enheter i hela EU är budskapet tydligt: det är dags att agera nu. Att stärka cybersäkerhetsåtgärderna är inte bara ett rättsligt krav utan en avgörande investering i framtiden för ett säkert digitalt Europa.

Det här blogginlägget ger en översikt över NIS2-direktivet och dess konsekvenser för EU:s cybersäkerhetslandskap.

Mer information på: https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-policy/nis-directive-new

2024-01-11

2023-10-11 - Stärk e-legitimationer med nya processer

Jag har alltid arbetat med teknik och har tidigare trott att mer funktioner och längre kryptografiska nycklar är lösningen på alla problem. Det som vi ser i detta sammanhang är personer som på ett trovärdigt sätt övertygar offret med social manipulation. Oberoende av teknik, varningssignaler eller om e-legitimationen är statlig, privat eller ägs av ett konsortium av banker kommer tillvägagångssättet att finnas kvar.


Ett stort ansvar vilar på bankerna och kreditinstituten som tjänar pengar på att konsumtionen ökar. Bankerna borde skydda äldre med ”tröga-konton” som inte kan hantera direkta överföringar med liknande regler som idag finns i Swish. De äldre borde erbjudas ett personligt möte för att sätta upp regler såsom maxbelopp per dag samt andra parametrar för att skydda dem. Även kreditinstituten borde koordinera sina suspekta transaktioner med andra kreditgivare för att hjälpa varandra och ytterst skydda konsumenten mot dessa kriminella handlingar.


Att lösningen finns i en statlig e-legitimation är inte helt korrekt men det skulle hjälpa att stärka identiteten vid utfärdande av nya e-legitimationer. Myndigheten för digital förvaltning DIGG har fått i uppdrag av regeringen att analysera möjligheterna för framtagandet och driften av en statlig e- legitimation. Om en sådan e-legitimation tas fram kan denna identitet användas för att verifiera uppgifterna från andra utfärdande organisationer t.ex BankID eller Freja eID. I och med det skulle individen få en överblick vilka e-legitimationer som är utfärdade och möjligheten för att kunna spärra identiteterna på ett ställe.
I stället för att ta fram något nytt borde det vara enklare att använda något som finns, nämligen passet. I våra pass finns fotografi, fingeravtryck tillsammans med personuppgifter i elektroniskt format som skulle kunna användas för att utfärda en e-legitimation. Fotografiet inuti passet kan enkelt valideras med en livebild som kontrollerar äktheten och detta skulle kunna ske på distans direkt i brukarens telefon.


Det finns europeiska initiativ såsom eIDAS som är en EU-förordning som gäller enligt lag. Denna förordning innehåller regler för gränsöverskridande elektronisk identifiering med tillhörande elektroniska tjänster. Där finns även lösningar med en elektronisk portmonnä som enkelt skulle kunna göra så att fattiga EU-medborgare får ett fast belopp per dag under förutsättning att de befinner sig i sitt hemland.


Var denna e-legitimation finns lagrad beror på användningsområdet men den skulle kunna finnas på ett kort, i ett säkert USB-minne, i telefonen eller i en ring. Värt att notera är att även de svagaste i samhället har rätt till en e-legitimation för att vara digitalt inkluderade i samhället.

2023-10-11

2023-08-29 - Varför ditt företag behöver en plan för affärskontinuitet och haveriberedskap

Även på en bra dag är det utmanande att vara företagare. Förutom att hantera och effektivt lösa flera problem behöver du också framsynthet för att beväpna ditt företag med rätt verktyg och lösningar för att hantera eventuella problem som kan uppstå senare.

Ett problem som du alltid bör prioritera är dataförlust/datakorruption och affärsavbrott som orsakar driftstopp och produktivitetsfall. Kom ihåg att dataförlust/datakorruption och affärsavbrott kan inträffa på grund av olika orsaker, till exempel:

• Naturkatastrof

• Maskinvarufel

• Den mänskliga faktorn

• Korrupt programvara

• Datavirus


Att anta en omfattande strategi för säkerhetskopiering och affärskontinuitet och haveriberedskap (BCDR - Business continuity and disaster recovery) är det bästa sättet att hantera detta problem.

Vad är en omfattande säkerhetskopierings- och BCDR-strategi?

En omfattande säkerhetskopierings- och BCDR-strategi betonar behovet av att olika tekniker arbetar tillsammans för att leverera drifttid. Det belyser till och med teknik som är associerad med cybersäkerhet. En robust strategi:

Skyddar alla system, enheter och arbetsbelastningar

Att hantera alla system, enheter och arbetsbelastningar effektivt, säkert och konsekvent kan vara utmanande. Misstag, fel, missöden och direkta fel i säkerhetskopierings- och återställningssystem kan inträffa när som helst, vilket leder till allvarliga driftstopp eller andra kostsamma affärskonsekvenser. Därför är det viktigt att ha en tillförlitlig och säker lösning för att säkerhetskopiera och skydda affärsdata samt affärssystem, enheter och arbetsbelastningar.

Säkerställer integritet, tillgänglighet och tillgänglighet för data

Komplexiteten i IT-, nätverks- och datamiljöer som omfattar flera platser – moln, lokalt och fjärranslutet – gör övervakning och skydd svårt. Det påverkar integriteten, tillgängligheten och tillgängligheten av information och alla IT-nätverkstillgångar negativt. Därför är det bästa praxis att samtidigt distribuera verktyg eller system som täcker all IT- och nätverksinfrastruktur (fjärr-, moln- och på plats) med samma skyddsnivå och säkerhet.

Möjliggör affärsresiliens och kontinuitet

En omfattande och realistiskt genomförbar säkerhetskopierings- och BCDR-strategi prioriterar, underlättar och säkerställer kontinuiteten i affärsverksamheten. Det representerar ett företags motståndskraft mot driftstopp eller dataförlustincidenter.

Prioriterar kritiska skydds- och säkerhetskrav mot interna och externa risker

Ingen säkerhetskopierings- eller BCDR-lösning kan vara effektiv om ditt företag inte proaktivt identifierar och mildrar interna och externa risker. Du behöver verktyg som fokuserar på interna och externa hot genom konstant övervakning, aviseringar och taktiskt försvar för att stärka din säkerhetskopierings- och BCDR-strategi.

Optimerar och minskar lagringsbehov och kostnader genom deduplicering

Med mängden data som skjuter i höjden dag efter dag innebär det allvarliga lagrings- och budgetutmaningar för företag. Vad som gör saken värre är förekomsten av flera onödiga kopior av samma filer. Genom att använda dedupliceringsprocessen kan du därför identifiera dataupprepning och säkerställa att inga liknande data lagras i onödan.

Hanterar synlighet och obehörig åtkomst och uppfyller kraven på datalagring

Dina affärsdata får aldrig vara synliga för alla anställda på samma sätt. Det måste finnas policyer och verktyg för att säkerställa att en anställd endast får tillgång till data som är nödvändiga för att slutföra sina uppgifter. Dessutom måste obehörig åtkomst identifieras och blockeras omedelbart. Detta är avgörande inte bara för framgången med säkerhetskopior och BCDR utan också för att upprätthålla efterlevnad av alla lagstadgade mandat relaterade till dataskydd och lagring.

Omfattande säkerhetskopiering och BCDR för ditt företag

Vid det här laget måste det vara klart för dig att det inte är ett alternativ utan en nödvändighet att anta en omfattande säkerhetskopierings- och BCDR-strategi. En tillfällig, allvarlig dataförlustincident eller störning kan till och med öppna portarna för dina konkurrenter att äta i dina vinster och kundbas.

Du måste göra allt för att sammanföra alla de rätta verktygen och strategierna så att ditt företag kan fungera sömlöst, även i kaos. Är du redo att närma dig konceptet med omfattande säkerhetskopiering och BCDR praktiskt?

Det är inte så svårt som du kanske tror. Samarbeta med en expertpartner som oss med kunskap och erfarenhet för att ta hand om dina backup- och BCDR-behov.

Kontakta oss idag för att lära dig mer.

2023-08-29

2023-08-22 - Dataförluster finns i många former

Dataförluster finns i många former, allt från fullskaliga naturkatastrofer till cyberattacker och till och med enkla mänskliga fel. Katastrofer kan få företag att stanna upp. Förutom ekonomisk skada och anseendeskada kan underlåtenhet att skydda värdefulla data också leda till dyra stämningar.

Det är därför företag, oavsett storlek, måste ha en plan för säkerhetskopiering och katastrofåterställning (BCDR). Genom att implementera en idiotsäker BCDR kan du snabbt få igång ditt företag igen om katastrofen skulle inträffa. Det hjälper dig också att följa standarder och branschregler.

I det här inlägget kommer vi att bryta ner de olika typerna av dataförlustkatastrofer och beskriva de viktigaste BCDR-komponenterna som kan hjälpa dig att klara dig igenom en störande händelse med glans.

De många former som dataförlust kan ta

Låt oss analysera de olika typerna av katastrofer för dataförlust som kan skada ditt företag:

Naturkatastrofer

Detta täcker allt från stormar, orkaner, översvämningar, bränder, tsunamier och vulkanutbrott. I de flesta fall kan du förvänta dig infrastrukturskador, strömavbrott och mekaniska fel, vilket sedan kan leda till dataförlust.

Fel på maskinvara och programvara

Avbrott i programvara och maskinvara kan orsaka dataförlust om du inte har BCDR-åtgärder på plats. Dessa störningar kan bero på buggar, fel, konfigurationsfel, programmatiska fel, komponentfel eller helt enkelt för att enheten är i slutet av sin livslängd eller programvaran är föråldrad.

Oförutsedda omständigheter

Dataförlust kan inträffa på grund av slumpmässiga, oväntade scenarier. Till exempel kan en bärbar hårddisk som innehas av en anställd bli stulen, ditt serverrum kan ha en vattenläcka på grund av ett VVS-problem, eller det kan till och med finnas ett skadedjursangrepp i ett av dina datacenter.

Mänsklig faktor

Mänskliga fel är en ledande orsak till dataförlustincidenter. Dessa fel sträcker sig från oavsiktliga filborttagningar, överskrivning av befintliga filer och namngivningskonventionsfel till att glömma att spara eller säkerhetskopiera data eller spilla vätska på en lagringsenhet.

Cyberhot

Ditt företag kan falla offer för skadlig kod, ransomware och virusattacker, vilket kan lämna dina data och säkerhetskopior korrupta och oåterkalleliga. Dessutom kan dataförlust orsakas av skadliga insiders med obehörig åtkomst, vilket ofta går under radarn.

Viktiga komponenter i BCDR

Här är några viktiga saker att tänka på när du skapar en robust BCDR-strategi:


Riskbedömning

Identifiera potentiella risker och hot som skulle påverka affärsverksamheten. Mät och kvantifiera riskerna för att hantera dem.

Analys av affärspåverkan (BIA)

Bedöm de potentiella konsekvenserna av en störande händelse på kritiska affärsfunktioner och prioritera dem i återställningsplanen.

Kontinuitetsplanering

Implementera procedurer för att återuppta kritisk affärsverksamhet under avbrott, med minimal stilleståndstid.  

Planering av haveriberedskap

Planera en väldefinierad plan för återupptagande av verksamheten för att återställa kritiska IT-funktioner och data efter en störande incident.

Provning och underhåll

Testa regelbundet dina haveriberedskaps- och säkerhetskopieringsplaner för att säkerställa att de kan återställas vid en katastrof. Om de misslyckas kan du arbeta med förbättringen.

Undrar du var du ska börja?

Att utveckla och implementera en BCDR-plan på egen hand kan vara skrämmande. Vi kan dock hjälpa dig att bygga rätt BCDR-strategi för din företagsprofil. Kontakta oss idag för att komma igång!

2023-08-22

2023-08-17 - Varför ditt företag behöver öka medvetenheten om anställdas säkerhet

Vi lever i en tid där organisationer blir alltmer medvetna om det ständigt föränderliga cybersäkerhetslandskapet. Trots att miljarder dollar investeras världen över för att avvärja cyberhot, lyckas cyberbrottslingar fortfarande tränga igenom även de starkaste säkerhetsförsvaren.

De utnyttjar obevekligt sårbarheter med ett enda mål i sikte - de anställda. Cyberbrottslingar uppfattar anställda som den svagaste länken i en organisations cybersäkerhetsperimeter. Du kan dock ta itu med och förstärka denna sårbarhet genom rätt utbildning.

Att stärka medarbetarnas säkerhetsmedvetande är av största vikt för att skydda ditt företag. I den här bloggen ska vi titta närmare på varför anställda är de främsta måltavlorna för cyberbrottslingar och utforska den avgörande betydelsen av att öka deras säkerhetsmedvetenhet. Genom att identifiera sårbarheter kan vi proaktivt minska riskerna och ge medarbetarna möjlighet att aktivt försvara sig mot cyberattacker.

Sårbarheterna inom

Har din organisation problem med något av följande?

Bristande medvetenhet
En av de främsta anledningarna till att anställda faller offer för cyberbrottslingar är deras begränsade kunskaper om vanliga hot, tekniker och bästa praxis inom cybersäkerhet. Cyberbrottslingar kan utföra nätfiskeattacker, infektera med skadlig kod och använda social ingenjörskonst genom att utnyttja denna kunskapslucka bland de anställda.

Privilegierad åtkomst
Anställda har ofta privilegierad åtkomst till kritiska system, känsliga uppgifter eller administrativa privilegier som cyberbrottslingar vill åt. Genom att kompromettera medarbetarnas konton kan cyberbrottslingar få obehörig åtkomst till värdefulla tillgångar och skapa förödelse inom organisationen.

Taktik för social ingenjörskonst
Cyberbrottslingar är mästare på manipulation och använder social ingenjörskonst för att lura anställda att avslöja känslig information, dela med sig av inloggningsuppgifter eller oavsiktligt äventyra säkerhetsåtgärder. Denna taktik kan utnyttja mänskliga känslor, förtroende och nyfikenhet, vilket gör dina anställda till oavsiktliga medbrottslingar i cyberbrottslighet.

Ta med din egen enhet (BYOD)-trenden
Den ökande BYOD-trenden kan utsätta din organisation för ytterligare risker. Anställda som får åtkomst till företagsinformation och system från personliga enheter som ofta saknar de robusta säkerhetskontroller som finns på företagsutfärdade enheter skapar sårbarheter som cyberbrottslingar kan utnyttja.

Utmaningar med distansarbete/hybridarbete
Övergången till distans- och hybridarbete innebär nya säkerhetsutmaningar för företag som ditt. Osäkra hemnätverk, delade enheter och distraktioner kan avleda medarbetarnas fokus från bästa praxis för cybersäkerhet, vilket ökar deras mottaglighet för attacker.

Bästa praxis för att utveckla ett engagerande utbildningsprogram för medarbetarnas säkerhet

För att stärka organisationens säkerhet bör du implementera ett engagerande utbildningsprogram för anställda med hjälp av dessa bästa metoder:

Utvärdera behoven av cybersäkerhet
Förstå de specifika cybersäkerhetsrisker och krav som organisationen står inför. Identifiera områden där medarbetarna kan vara särskilt sårbara.

Definiera tydliga mål
Sätt upp konkreta mål för utbildningsprogrammet och beskriv de önskade resultaten och de grundläggande färdigheter som medarbetarna bör förvärva.

Utveckla engagerande innehåll
Skapa interaktivt och lättsmält utbildningsmaterial för dina anställda. Använd exempel och scenarier från verkliga livet för att göra innehållet relaterbart och minnesvärt.

Skräddarsy riktat innehåll
Anpassa utbildningen så att den tar hänsyn till organisationens unika utmaningar och risker. Gör den relevant för medarbetarnas roller och ansvarsområden.

Ge konsekvent och kontinuerlig utbildning
Upprätta ett regelbundet utbildningsschema för att stärka medvetenheten om cybersäkerhet och främja en kultur av kontinuerligt lärande. Håll medarbetarna uppdaterade om de senaste hoten och förebyggande åtgärderna.

Mät effektiviteten och samla in feedback
Utvärdera kontinuerligt utbildningsprogrammets effektivitet med hjälp av utvärderingar och feedbackmekanismer. Använd informationen för att förfina och förbättra programmet.

Främja en cybersäkerhetskultur
Uppmuntra medarbetarna att ta en aktiv roll i cybersäkerhetsarbetet genom att främja öppen kommunikation, incidentrapportering och delat ansvar för att skydda företagets tillgångar.

Samarbeta för framgång

Är du redo att stärka dina medarbetare som cyberbrottsbekämpare? Kontakta oss idag så skapar vi ett robust utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet som engagerar ditt team och stärker din organisations försvar mot föränderliga cyberhot.

Genom att investera i medarbetarnas säkerhetsmedvetande kan ni förvandla er personal till en formidabel försvarslinje, skydda ert företag från cyberbrottslingar och säkerställa en mer motståndskraftig framtid.

2023-08-17

2023-08-10 - Sabotera inte medarbetarnas utbildning i cybersäkerhet med dessa vanliga misstag

I dagens snabbt föränderliga landskap av hot är utbildning i cybersäkerhet för anställda avgörande. Den fungerar som det främsta försvaret mot cyberattacker och gör det möjligt för din personal att identifiera och mildra potentiella hot. Men för att säkerställa att utbildningsprogrammet är effektivt bör du vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika vanliga misstag som kan undergräva dina ansträngningar.

Låt oss ta reda på vilka dessa fallgropar är och hur man undviker dem. Genom att ta itu med utmaningarna direkt kan du maximera effekten av din utbildning i cybersäkerhet för anställda.

Var proaktiv och välinformerad för att skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet som gör medarbetarna till vaksamma försvarare mot cyberbrottslighet. Tillsammans kommer vi att utrusta din personal med de färdigheter de behöver för att hålla din organisation säker.

Misstag att undvika

Låt inte dessa misstag som kan förebyggas hindra era cybersäkerhetsinitiativ:


Se säkerhetsutbildning som en engångsaktivitet

Behandla inte utbildning i cybersäkerhet som en ren kryssrutinsövning. Främja i stället en kultur av kontinuerligt lärande genom att regelbundet ge medarbetarna möjlighet att hålla sig uppdaterade om de senaste hoten och bästa praxis för säkerhet. Gör säkerhetsmedvetenhet till en pågående resa snarare än en engångsföreteelse.

Tråkig, föråldrad och orelaterad utbildning

Engagemang är avgörande för en bra utbildning. Undvik torrt och föråldrat innehåll som inte lyckas fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Sträva istället efter att erbjuda utbildning som är aktuell, engagerande och relaterar till verkligheten. Utnyttja interaktiva plattformar och användarvänliga verktyg för att skapa en fördjupad inlärningsupplevelse som berör ditt team.

Mätning av aktivitet istället för beteende

Fokusera inte enbart på att spåra hur många som slutfört utbildningen eller antalet simulerade phishing-övningar. Dessa mått ger visserligen viss insikt, men de ger inte hela bilden. Fokusera istället på att mäta beteendemässiga resultat, visa att man verkligen förstår säkerhetsprinciperna och åstadkomma konkreta förändringar i medarbetarnas beteende.

Skapa en kultur av skuldbeläggande och misstro

Se säkerhetsutbildningen som en möjlighet till utveckling och förbättring snarare än som ett spel där man skyller på varandra. Skapa en stödjande miljö där medarbetarna känner sig bekväma med att rapportera säkerhetsproblem och ställa frågor. Uppmuntra en känsla av kollektivt ansvar och betona att cybersäkerhet är allas jobb.


Brist på stöd och delaktighet från ledningen

Ledarskapet spelar en avgörande roll när det gäller att sätta tonen för ert säkerhetsutbildningsprogram. Utan synligt stöd och aktivt deltagande från ledning och chefer kan medarbetarna uppfatta säkerhet som en lågprioriterad fråga. Uppmuntra ledningen att stödja säkerhetsinitiativ och aktivt delta i utbildningen, så att de visar sitt engagemang för att skydda organisationen.


Söker inte hjälp när det behövs

Att utveckla och hantera ett omfattande utbildningsprogram kan vara en utmaning, särskilt med begränsade interna resurser. Tveka inte att ta hjälp av externa experter eller IT-tjänsteleverantörer som är specialiserade på utbildning i cybersäkerhet. De kan tillhandahålla den expertis och vägledning som behövs för att genomföra ett robust och effektivt program.

Samarbeta för att lyckas

Genom att övervinna de fallgropar som nämns ovan kan du skapa en stark säkerhetskultur inom din organisation. Om du tror att du behöver stöd, vänta inte. Vi finns här för dig. Vår erfarenhet och expertis är precis vad du behöver för att vända utvecklingen. Med våra experter på din sida kommer säkerhetsutbildning att vara det sista du behöver oroa dig för.

Ladda dessutom ner vår checklista med titeln "How Strong Is Your  Cybersecurity Culture?" för att bedöma om du är på rätt väg. Tillsammans kan vi stärka ditt försvar och skydda ditt företag från nya cyberhot.

2023-08-10

2023-08-01 - Lita inte på dessa myter om Zero-Trust

I dagens landskap av hot, där företag ständigt riskerar att bli riktade mot en cyberattack, kan det vara ett klokt beslut att anta en säkerhetsmodell med nollförtroende ur cybersäkerhetssynpunkt.

Nollförtroende fungerar utifrån förutsättningen att allt– människor, maskiner eller program – utgör en risk för ditt nätverk och måste vara tillförlitligt innan du får åtkomst till organisationens nätverk eller data. Genom att insistera på verifiering och autentisering i varje steg gör nollförtroende det svårt för en hackare att få åtkomst via ett komprometterat användarkonto eller enhet.

Men med den ökande relevansen av nollförtroenderamverket har det också skett en ökning av felinformation kring den, främst driven av säkerhetsleverantörer som tävlar om att sälja sina mirakellösningar. I den här bloggen kommer vi att diskutera de bästa nollförtroendemyterna och hur en IT-tjänsteleverantör kan underlätta hela processen utan att du står inför några hinder.

 

Zero-Trust myter krossade

 

Låt oss ta en snabb titt på de fyra vanliga myterna kring nollförtroenderamverket och skingra dem med fakta:

 

Myt #1: Jag kan uppnå nollförtroende för mitt företag genom att använda en nollförtroendeprodukt.

 

Fakta: Det finns inga mirakel nollförtroendelösningar. Nollförtroende är en säkerhetsstrategi som måste implementeras systematiskt. Du kan dock använda lösningar och verktyg för att stödja ramverket. Överväg att ta hjälp av en IT-säkerhetsleverantör för att identifiera och implementera de lösningar som passar bäst för ditt företag.

 

Myt #2: Nollförtroende är för komplicerat för mig att implementera.

 

Fakta: Det kan vara utmanande för företag med begränsad kunskap eller resurser att uppnå ett säkerhetsramverk med nollförtroende.Men om du saknar expertis, överväg att ta hjälp av en betrodd IT-tjänsteleverantör.En IT-tjänsteleverantör kan hjälpa dig att förstå ditt företags riskprofil och utveckla en realistisk färdplan för att implementera en omfattande och effektiv nollförtroendesäkerhetsstrategi.

 

Myt #3: Nollförtroende kommer att göra det svårt för mina anställda att göra sitt jobb och negativt påverka produktiviteten och moralen.

 

Fakta: Det möjliggör en bättre användarupplevelse och främjar ökat samarbete. Det finns dock alltid risker förökad friktion och minskad effektivitet på grund av de extra säkerhetslagren.Det är där en IT-tjänsteleverantör kan hjälpa till genom att föreslå användarvänliga policyer och lättanvända lösningar som balanserar säkerhet med bekvämlighet så att dina anställda kan utföra sina jobb sömlöst.

 

Myt #4: Att implementera nollförtroende är för dyrt.

 

Sanning: Att implementera nollförtroende kan vara dyrt, men den kostnaden är fortfarande mindre jämfört med den förmögenhet du kan behöva betala ut i händelse av en större cybersäkerhetsincident. Du kan behöva distribuera ytterligare resurser och verktyg för att få ut mesta möjliga av en nollförtroendesäkerhets modell. Du kan dock kontrollera kostnaderna och öka effektiviteten genom att välja en IT-tjänsteleverantör.

 

Det är dags att agera nu

 

Vid det här laget måste det vara tydligt att nollförtroende är ett bra säkerhetsramverk att anta om du vill skydda ditt företag mot cyberattacker samtidigt som du säkerställer affärskontinuitet i händelse av ett intrång. Att implementera nollförtroende på egen hand kan dock vara en utmaning. Därför skulle det vara det bästa alternativet att samarbeta med en specialist som oss. Kontakta oss för att lära dig hur du kan utnyttja vår expertis för att implementera en effektiv nollförtroendemodell med minimal ansträngning.

 

Det är dags att agera nu. Börja din resa idag mot en säkrare framtid för ditt företag med en säkerhetsmodell med nollförtroende. För att dyka djupare in i konceptet, ladda ner vår checklista - Hur uppnår du nollförtroendesäkerhet? Det är en värdefull resurs som kan hjälpa dig att enkelt komma igång med nollförtroendesäkerhet.

2023-08-01

2023-07-20 - 3 steg till Zero Trust Cybersäkerhet för småföretag

Cyberattacker har blivit utbredda och har också ökat i sofistikering. Ett enkelt bortfall i din nätverkssäkerhet kan leda till en kedja av händelser som kan visa sig katastrofala för ditt företag. Du kan undvika detta genom att implementera ett robust ramverk för cybersäkerhet, tillexempel noll förtroende, s.k. Zero Trust.

Noll förtroende hävdar att ingen användare eller program ska vara betrodd automatiskt. Det uppmuntrar organisationer att verifiera varje åtkomst samtidigt som de behandlar varje användare eller program som ett potentiellt hot. Noll förtroende är en bra utgångspunkt för företag som vill bygga formidabel cybersäkerhet. Den kan inte bara anpassas till komplexiteten i den moderna arbetsmiljön, inklusive en hybridarbetsplats, utan också skydda människor, enheter, applikationer och data oavsett var de befinner sig.

Noll förtroende bör dock inte förväxlas med en lösning eller en plattform, oavsett hur säkerhetsleverantörer marknadsför den till dig. Du kan inte bara köpa den från en säkerhetsleverantör och implementera den med ett klick på en knapp. Noll förtroende är en strategi– ett ramverk som måste tillämpas systematiskt.

 

Implementera nollförtroende: Tre grundläggande principer att komma ihåg

 

När du börjar din resa för att implementera ettnollförtroenderamverk för att stärka din IT-säkerhet finns det trekärnprinciper som du måste komma ihåg:

 

1. Verifiera kontinuerligt

Du bör sträva efter att implementera en "lita aldrig på, verifiera alltid"-metod för säkerhet genom att kontinuerligt bekräfta identitet och åtkomstbehörigheter för användare, enheter och program. Överväg att implementera kontroller för stark identitet och åtkomst (IAM). Det hjälper dig att definiera roller och åtkomstprivilegier – så att endast rätt användare kan komma åt rätt information.

 

2. Begränsa åtkomst

Missbruk av privilegierad åtkomst är en av de vanligaste orsakerna till cyberattacker. Genom att begränsa åtkomsten säkerställer du att användarna beviljas minimal åtkomst utan att påverka deras dagliga aktiviteter. Här är några vanliga säkerhetsrutiner som organisationer har antagit för att begränsa åtkomsten:

 

- Just-in-time-åtkomst –Användare, enheter eller program beviljas endast åtkomst under en förutbestämd period. Detta hjälper till att begränsa den tid man har tillgång till kritiska system.

- Principen om minsta behörighet –Användare, enheter eller program beviljas den minsta åtkomst eller de behörigheter som krävs för att utföra sin arbetsroll.

- Segmenterad programåtkomst –Användare kan bara komma åt tillåtna program, vilket hindrar skadliga användare från att få åtkomst till nätverket.

 

3. Antag intrång och minimera påverkan

Istället för att vänta på ett intrång kan du ta ett proaktivt steg mot din cybersäkerhet genom att ta risk. Det innebär att applikationer, tjänster, identiteter och nätverk – både interna och externa –behandlas som redan komprometterade. Detta kommer att förbättra din svarstid på ett intrång, minimera skadan, förbättra din övergripande säkerhet och viktigast av allt, skydda ditt företag.

 

Vi är härför att hjälpa att uppnå nollförtroende efterlevnad på egen hand kan vara en skrämmande uppgift. Att samarbeta med en IT-tjänsteleverantör som oss kan dock underlätta din börda. Utnyttja vår avancerade teknik och expertis för att implementera noll förtroende inom ditt företag – utan att anställa ytterligare talanger eller ta in ytterligare verktyg själv.

2023-07-20

2023-07-12 - Låt inte dessa outsourcade IT-myter begränsa din framgång

I dagens snabba och digitalt drivna värld ökar kraven på IT-infrastrukturen hos företag som ditt ständigt. För att möta dessa utmaningar direkt är det bästa alternativet att omfamna outsourcade IT-tjänster och anförtro dina tekniska behov till en expert tredjepartsleverantör. Genom att samarbeta med dessa specialister kan du utnyttja en mängd kunskap, erfarenhet och avancerad teknik som annars kan vara utmanande att få internt.

Outsourcad IT fungerar som en ledstjärna för lättnad, vilket gör att du kan avlasta det betungande ansvaret för att hantera IT. Med dedikerade proffs och avancerade verktyg till sitt förfogande kan outsourcade IT-leverantörer implementera robusta säkerhetsåtgärder, säkerställa sömlös säkerhetskopiering av data och övervaka system 24/7, samtidigt som de följer branschens bästa praxis och efterlevnadsstandarder.

Men mitt i löftet och potentialen hos outsourcad IT kan kvardröjande myter hålla dig tillbaka från att omfamna detta transformativa tillvägagångssätt. I den här bloggen kommer vi att skingra de populära myterna och belysa sanningarna relaterade till outsourcad IT.


Vanliga outsourcade IT-myter

Utan vidare, låt oss avslöja myterna så att du kan få ut det mesta av outsourcad IT:


Myt
#1: Den fokuserar bara på tekniska problem.

I motsats till vad många tror omfattar outsourcad IT mycket mer än bara teknisk support. Det går utöver att lösa vardagliga problem och fördjupar sig i kritiska områden som driver affärsframgång.

Ledande IT-tjänsteleverantörer erbjuder omfattande och avancerade lösningar, inklusive robusta cybersäkerhetsåtgärder, tillförlitliga säkerhetskopierings- och återställningssystem och effektiva molntjänster.

Genom att samarbeta med en betrodd IT-tjänsteleverantör får du en strategisk allierad som anpassar tekniken till dina unika behov, ökar produktiviteten och erbjuder proaktiv support.


Myt #2: Det är bara för stora företag.

Sanningen är att företag av alla storlekar och i olika branscher kan dra enorm nytta av att outsourca sina IT-behov. Även mindre organisationer, ofta begränsade av begränsade resurser, kan vinna mycket.

Genom att samarbeta med en engagerad IT-tjänsteleverantör som kan hantera olika tekniska krav kan du utnyttja deras resurspool i stället för att kämpa för att bygga och underhålla ett internt IT-team. Detta gör att du kan få en fördel över tävlingen.


Myt #3: Det är för dyrt för min budget och resurser.

Kostnadsöverväganden ger ofta upphov till tvivel om outsourcad IT. Men när det utvärderas noggrant visar sig outsourcing vara en kostnadseffektiv lösning.

Att investera i en intern IT-avdelning innebär stora kostnader, allt från rekrytering och utbildning till löner och förmåner. Dessutom kräver det ständigt föränderliga tekniklandskapet ständiga investeringar i infrastrukturuppgraderingar och programvarulicenser.

Outsourcing av IT-tjänster ger tillgång till specialiserad expertis och eliminerar den ekonomiska bördan av att upprätthålla ett internt team. Med stordriftsfördelar kan du få tillgång till avancerad infrastruktur och säkerhetsåtgärder till en bråkdel av kostnaden.


Myt #4: Det leder till förlust av kontroll över IT-verksamheten.


En vanlig rädsla i samband med outsourcad IT är den upplevda förlusten av kontroll. Verkligheten kunde dock inte vara längre från sanningen.

Genom att samarbeta med rätt IT-tjänsteleverantör får du bättre insyn i din IT-verksamhet, vilket leder till bättre beslutsfattande och resultat. Detaljerade rapporter, analyser och prestandamått ger värdefulla insikter som ger dig möjlighet att anpassa dina IT-strategier till dina mål. Dessutom främjar ett samarbete med IT-leverantören transparens, öppen kommunikation och meningsfullt beslutsfattande.

Partner för framgång

Är du redo att revolutionera din verksamhet med de anmärkningsvärda fördelarna med att outsourca din IT-verksamhet? Du behöver inte leta längre! Kontakta oss idag och påbörja en transformativ resa mot strömlinjeformad effektivitet och accelererad tillväxt.

Vi vet att hanteringen av din IT-infrastruktur kan vara komplex och tidskrävande, vilket avleder uppmärksamheten från dina kärnverksamhetsmål. Det är där vår expertis kommer in i bilden – beväpnad med omfattande erfarenhet och banbrytande lösningar för att sömlöst hantera alla dina IT-behov.

Vi har skapat en omfattande infografik som belyser de obestridliga fördelarna med outsourcad IT. Lär dig hur det kan förändra ditt företag och driva dig före konkurrenterna. Klicka här för att utforska kraften i outsourcing.

2023-07-12

2023-07-03 - Vad du ska leta efter hos en outsourcad IT-partner

I dagens digitala tidsålder förlitar sig de flesta företag starkt på teknik för att effektivisera sin verksamhet och ligga före konkurrenterna. Att hantera en hel IT-infrastruktur internt kan dock vara överväldigande och kostsamt.

Det är där outsourcing av IT-tjänster spelar in. Genom att samarbeta med en pålitlig och effektiv outsourcad IT-leverantör kan du avlasta komplexiteten i hanteringen av din teknikinfrastruktur och fokusera på din kärnverksamhet.

Men med en myriad av IT-tjänsteleverantörer på marknaden, hur kan du se till att du väljer rätt för ditt företag? I den här bloggen går vi igenom några viktiga saker du bör tänka på när du letar efter en outsourcad IT-partner. Genom att tydligt förstå vad du ska leta efter kan du fatta ett välgrundat beslut och hitta en partner som överensstämmer med organisationens mål och krav.

Faktorer att tänka på

Här är några viktiga faktorer att tänka på innan du förbinder dig till en IT-partner:


Kulturell anpassning
Att välja en IT-tjänsteleverantör som ligger nära organisationens kultur är avgörande för ett framgångsrikt partnerskap. Kulturell anpassning innebär att IT-tjänsteleverantören delar värderingar, arbetsetik och kommunikationsstilar med ditt företag.

Med en stark kulturell passform blir samarbetet sömlöst och båda parter kan arbeta mer effektivt tillsammans. Denna anpassning förbättrar kommunikation, förtroende och ömsesidig förståelse, vilket leder till smidigare projektgenomförande och bättre resultat.

Genom att välja en IT-tjänsteleverantör som förstår och respekterar din organisationskultur kan du främja en produktiv arbetsrelation och uppnå dina IT-mål mer effektivt.

Egenintresse och branschkunskap
En pålitlig IT-tjänsteleverantör bör visa ett egenintresse i din organisations framgång. Det betyder att de verkligen investerar i att bygga ett långsiktigt partnerskap och är engagerade i att förstå dina affärsmål och utmaningar.

IT-tjänsteleverantören bör också ha branschkunskap och erfarenhet som är relevant för din specifika sektor. Denna förståelse gör det möjligt för dem att tillhandahålla skräddarsydda IT-lösningar som tillgodoser dina unika behov.

Genom att samarbeta med en IT-tjänsteleverantör med ett genuint intresse för din framgång och branschexpertis kan du dra nytta av deras insikter, strategiska vägledning och proaktiva support. Deras kunskap om branschens bästa praxis kan hjälpa dig att navigera i tekniska framsteg och fatta välgrundade beslut som driver ditt företag framåt.

Referenser och värdedemonstration
Vid utvärdering av potentiella IT-tjänsteleverantörer är det viktigt att söka referenser och be om bevis på det värde de har gett sina kunder. Genom att prata med deras nuvarande eller tidigare kunder kan du få värdefull insikt i deras prestanda, tillförlitlighet och kundnöjdhet.

Genom att begära verkliga mätvärden och användningsfall kan du bedöma IT-tjänsteleverantörens meritlista och utvärdera hur deras tjänster har gynnat andra företag. Den här informationen ger dig förtroende för deras kapacitet och hjälper dig att mäta deras lämplighet för din organisation.

Genom att välja en IT-tjänsteleverantör med positiva referenser och en demonstrerad förmåga att leverera värde kan du minimera riskerna och fatta ett välgrundat beslut som överensstämmer med dina affärsmål.

Service dygnet runt
Tekniska störningar kan inträffa när som helst, och snabb lösning av IT-problem är avgörande för att minimera driftstopp och upprätthålla kontinuitet i verksamheten.

En IT-tjänsteleverantör som erbjuder service dygnet runt säkerställer att teknisk support och hjälp finns tillgänglig när det behövs. Detta 24/7 stöd kan vara avgörande om du arbetar över olika tidszoner eller har kritiska operationer utanför ordinarie öppettider.

Genom att samarbeta med en IT-tjänsteleverantör som tillhandahåller kontinuerlig support kan du känna dig trygg i vetskapen om att eventuella IT-problem kommer att åtgärdas snabbt, vilket minskar påverkan på din verksamhet och gör det möjligt för ditt företag att fungera smidigt utan avbrott.

Agera innan det är för sent

Är du redo att hitta den perfekta IT-tjänsteleverantören för ditt företag? För att ta kontroll över din tekniska infrastruktur och se till att den överensstämmer med dina affärsmål, ladda ner vår kostnadsfria checklista "Top Warning Signs Your Technology Is Holding Your Business Back." Denna resurs ger dig värdefulla insikter om de primära tekniska röda flaggorna att hålla ett öga på. Ge dig själv den kunskap som behövs för att fatta ett välgrundat beslut.

2023-07-03

2023-06-25 - Vad du bör veta om ditt företag är riktat mot Ransomware

Det kanske inte är nyheter för dig att ransomware ökar, men siffrorna kan lämna dig chockad. Bara under 2020 inträffade nära 300 miljoner ransomware-attacker över hela världen. Kostnaden för lösenbetalningar som hackare kräver ökar också i takt med ökningen av attacker. Enligt en ny prognos kommer den globala årliga kostnaden för ransomware-attacker att beröra 20 miljarder dollar i slutet av 2021.

Erbjudanden som ransomware-as-a-service har gjort det lättare för brottslingar med liten teknisk kunskap att bli hotaktörer. Dessa angripare är mindre förutsägbara och verkar sakna en etisk kod. Till exempel hade grupper tidigare listor över organisationer som de inte skulle attackera, till exempel cancerbehandlingsanläggningar. Så är det ofta inte längre.  

En ransomware-attack kan påverka alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. Små och medelstora företag är dock de mest utsatta eftersom cyberbrottslingar räknar med att dessa företag saknar resurser för att bekämpa cyberbrott eller att IT-teamen ofta utvärderar cybersäkerhetsåtgärder. Även om små och medelstora företag fortsätter att påverkas oproportionerligt av dessa skändliga attacker, gör rapportering och meddelanden sällan nyheterna om inte ett stort företag upplever ett intrång.

Med ransomware som förväntas drabba företag var 11:e sekund, kom alltid ihåg att det inte är en fråga OM utan snarare NÄR ditt företag kommer att attackeras. Tänk på att med rätt säkerhetslösningar och åtgärder på plats behöver ditt företag inte uppleva ett förödande intrång.  Men först finns det några saker du bör veta om du upplever en ransomware-attack.

Innan du reagerar på en ransomware-attack, kom ihåg:

1. FBI avråder från att betala lösen eftersom att spendera pengar inte garanterar att hackarna kommer att dela nycklarna för att dekryptera dina data. Medan FBI är en amerikansk organisation, höjer de en bra punkt för företag över hela världen.

Det är ingen mening att lita på cyberbrottslingar som redan har visat att de inte är rädda för att bryta mot lagen och dra nytta av dig för ekonomisk vinning. Många företag befinner sig dock i denna situation eftersom de inte har tillräckliga säkerhets-, säkerhetskopierings- eller efterlevnadsåtgärder och är desperata efter att få tillbaka sina data.

Tänk på att en annan anledning till att FBI avråder från att ge efter för ransomware-krav är att du uppmuntrar brottslingar att utföra ytterligare attacker. Om ingen någonsin betalat lösen är det troligt att det inte skulle finnas så många ransomware-attacker. Brottslingar skulle behöva hitta nya sätt att tjäna pengar och skulle bortse från ransomware som ett livskraftigt företag.


2. Om du blir offer för en ransomware-attack och inte har något annat alternativ än att betala, finns "ransomware-förhandlare" tillgängliga att hyra.

I ransomware-förhandlingar inträffar det mest avgörande ögonblicket långt innan offret och hackarna diskuterar lösen. Detta beror på att när båda sidor börjar diskutera har hackare redan fått stor kontroll över organisationens nätverk genom att kryptera åtkomst till känslig affärsdata och andra digitala tillgångar. Ju mer data de krypterar, desto större förhandlingsstyrka har de.

Så redan innan du börjar förhandla måste du veta hur mycket data som har äventyrats och vilka förhandlingsmetoder som tidigare har använts av brottslingarna. Professionella ransomware-förhandlare kan hjälpa till i detta skede. Även om en ransomware-förhandling sällan resulterar i att ett lösenkrav dras tillbaka helt, kan det sänka det begärda priset avsevärt.

3. Offer för ransomware bör förvänta sig följande:
• Uppgifterna raderas inte på ett tillförlitligt sätt. Det kommer att säljas, hanteras felaktigt eller lagras för framtida utpressningsförsök.
• Flera parter skulle ha hanterat de exfiltrerade uppgifterna, vilket gjorde dem osäkra. Även om hackaren raderar en stor del av uppgifterna när lösen har betalats, kan andra parter som hade tillgång till den ha gjort dubbletter för att göra betalningskrav senare.
• Innan ett offer kan svara på ett utpressningsförsök kan uppgifterna läcka ut antingen avsiktligt eller oavsiktligt.
• Även om hotaktören uttryckligen lovar att släppa krypterad data efter betalning, kanske de inte håller sitt ord.

Gör ditt drag innan det är för sent

Du undrar förmodligen vilka steg du kan vidta just nu för att bekämpa hotet från ransomware som riktar sig mot sårbara system. Vår bästa rekommendation är säkerhet i lager.

Eftersom ingen säkerhetsteknik eller åtgärd är felfri eller garanterad, förutsätter säkerhet i lager att angripare kommer att infiltrera olika lager av en organisations försvar eller redan har gjort det. Målet med den här metoden är att tillhandahålla flera säkerhetsåtgärder så att om en attack kommer förbi ett säkerhetsverktyg finns det andra på plats som hjälper till att identifiera och stoppa attacken innan dina data blir stulna.

Om tanken på att skydda ditt företag är överväldigande, oroa dig inte. Du behöver inte göra det ensam. Samarbeta med en erfaren partner som oss för att göra grovjobbet åt dig. Vår expertis och kunskap inom cybersäkerhet hjälper dig att bana väg för en säkrare framtid. För att komma igång, kontakta oss för en konsultation.

2023-06-25
Vill du har mer information? Vänligen kontakta oss!